Missió i valors

En ple segle XXI, el lloc on neixes encara condiciona dràsticament la vida i el futur de les persones en aspectes determinants com la salut, l’educació i la justícia social.

Missió

 • Treballar, amb i per a les poblacions desfavorides, amb l'objectiu de contribuir a trencar el cicle de la pobresa.
 • Contribuir en la creació d'un món socialment més just donant oportunitats reals als infants i als joves dels països del Sud. Incidir de manera especial en les dones, empoderant-les per a que puguin decidir el seu futur.
 • Potenciar l'escolarització i la formació dels infants i dels joves. L'educació és el valor més efectiu i sostenible que té la persona per créixer individual i col·lectivament, i l'escola una de les millors eines per aconseguir-ho.
 • Assolir una sanitat digna i universal en els països del Sud. L'estat de salut de la població és un factor que condiciona el desenvolupament. Una salut precària disminueix la capacitat laboral i la productivitat de les persones, i una mala salut afecta el desenvolupament físic dels infants, l'escolarització i l'aprenentatge.
 • Desenvolupar salut i educació per ajudar a trencar el cercle de retroalimentació de la pobresa. Considerem que una aposta forta per millorar la salut i l'educació és una de les grans eines per trencar el cercle de la pobresa, de la injustícia i de la desigualtat.
 • Sensibilitzar la nostra societat davant un món ple de desequilibris i injustícies socials.

Visió

La nostra visió és la d'un món on totes les persones puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna, focalitzant-nos en dos drets bàsics: la salut i l'educació.

Com a organització, reafirmem l'aposta per a les persones i la coherència entre acció i compromís ètic, com els eixos bàsics que orienten el nostre desenvolupament i creixement.

Objectiu

Contribuir al desenvolupament de les poblacions més vulnerables a través del reforç integral i transversal dels sistemes de salut i d'educació.

Valors

 • Entusiasme i optimisme: Els reptes són molts però s'han d'afrontar amb entusiasme, optimisme i sense defallir. Perseverar davant les adversitats i centrar l’esforç en el futur, en el llarg termini, conscients de que l'impacte durader requereix el seu temps.
 • Rigor: Perseguir la nostra missió, amb disciplina i rigor, amb la finalitat de maximitzar el nostre impacte. Cenyir-nos als més alts estàndards, cercant l’excel·lència. Assumir la responsabilitat de les nostres accions i rectificar en els nostres errors, reconeixent la nostra responsabilitat davant les comunitats on treballem.
 • Respecte: Ser molt conscients de que els països on es desenvolupen els projectes no són el nostres. Respectar la seva cultura, la seva diversitat, les seves prioritats, els seus valors i les persones. Defugir les actituds de prepotència i condescendència.
 • Eficàcia: En el disseny dels nostres projectes adoptar els principis definits a la “Declaració de París de 2005” per a millorar l'eficàcia de l'ajut al desenvolupament: l'apropiació, l'alineació, l'harmonització, la gestió per resultats i la coresponsabilitat. El que es busca amb l'aplicació d'aquests principis és garantir que l'ajut s'orienti a satisfer les necessitats i les prioritats definides pels mateixos beneficiaris i beneficiàries, a desplegar les capacitats dels països socis del Sud per desenvolupar, implementar i retre comptes a la ciutadania de les polítiques que emprenguin i a promoure la col·laboració entre tots els actors de la cooperació, sumant esforços, potenciant-ne l’impacte i evitant així la duplicació i fragmentació de l'ajuda i la pèrdua dels ja escassos recursos.
 • Sostenibilitat: Tots els projectes seguiran les línies destacades de cooperació assegurant la sostenibilitat dels mateixos
 • Abordatge integral al repte de la pobresa, treballant de forma cohesionada en els dos àmbits que constitueixen els nostres senyals d'identitat: cooperació per al desenvolupament, i la mobilització social i educació en valors. Entendre que només connectant allò local amb allò global, a través d'aquesta visió integradora, podrem generar canvis efectius que garanteixin els drets bàsics de les persones.
 • Col·laboració: Ser conscients que els nostres recursos i capacitats són només una petita part del que es necessita per assolir els nostres objectius, tenint la forta convicció que la nostra capacitat per aconseguir un impacte és més gran quan es treballa amb els altres, creant sinèrgies i aprenent els uns dels altres. Tractar els altres amb respecte i esforçar-se per fer la nostra feina en nom de la transparència, obertura i humilitat. Assumir riscos i aprendre tant dels èxits com dels fracassos.
 • Compromís: Tenir un compromís profund amb les comunitats amb les que treballem així com amb totes les entitats publiques i privades, i individus que fan possible la nostre tasca.

Transparència

La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG, tal com ho demostra el debat mediàtic dels últims temps. La nostra legitimitat es basa en la rendició de comptes. La transparència i la rendició de comptes són signes d'identitat de la Fundació Ipi Cooperació. Com posa de manifest la nostra visió, apostem per ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa en rendir comptes a la societat.

Els nostres donants i socis i la població desfavorida amb i per la que treballem han dipositat la seva confiança en nosaltres. Per això, rendir comptes és una exigència ètica. Tenim la responsabilitat de demostrar que les nostres comptes són clares, que treballem amb eficiència i eficàcia i que les nostres actuacions estan dirigides segons la nostra missió, a aconseguir el màxim impacte per a que totes les persones puguin exercir plenament els seus drets fonamentals i gaudir d’una vida digna.

El nostre personal és fonamentalment voluntari i som un grup de persones i professionals de diversos entorns, units pel mateix objectiu: fer el que millor sabem per donar suport als més vulnerables, les dones i infants dels països del Sud.

Els fons per dur a terme els projectes provenen de recursos propis, dels socis, de les entitats privades i públiques i de donacions individuals.

A més, IPI COOP realitza una auditoria financera externa anual que garanteix una bona gestió dels nostres recursos.